ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
161 ป-830 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
162 ป-847 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานซ่อมบำรุง 10,180.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
163 ป-803 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
164 ลจ-112 สำนักงานอธิการบดี
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 19 คน 30 ส.ค. 2562
165 ว-317 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ส.ค. 2562
166 ป-318 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 52 คน 20 ส.ค. 2562
167 ลจ-126 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 20 คน 20 ส.ค. 2562
168 ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 20 ส.ค. 2562
169 ป-794 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 31 คน 2 ส.ค. 2562
170 ป-796 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 2 ส.ค. 2562
171 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
172 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
173 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
174 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
175 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
176 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
177 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ก.ค. 2562
178 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
179 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
180 ว-526 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
Page 9 of 13
   |     |     |   
>