ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
121 ป-36 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานบริการ 10,180.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
122 ป-772 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
123 ป-817 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
124 ป-818 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
ผู้ฝึกสอน 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
125 ป-812 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
126 ป-849 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
127 ป-804 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 17,400.00   บาท 1 3 คน 25 ต.ค. 2562
128 ป-844 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,820.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
129 ป-848 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
130 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 12 คน 15 ต.ค. 2562
131 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 4 คน 15 ต.ค. 2562
132 อ-3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 5 คน 15 ต.ค. 2562
133 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 15 ต.ค. 2562
134 อ-5,อ-6,อ-7 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 4 13 คน 15 ต.ค. 2562
135 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
136 อ-10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 10 คน 15 ต.ค. 2562
137 อ-11,อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 4 คน 15 ต.ค. 2562
138 อ-13,อ-14 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 8 คน 15 ต.ค. 2562
139 อ-15 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
140 อ-16 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
Page 7 of 13
   |     |     |   
>