ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
101 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 25 ธ.ค. 2562
102 ลจ-23 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 33 คน 18 ธ.ค. 2562
103 ลจ-151 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 14 คน 18 ธ.ค. 2562
104 ป-846 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
105 ป-664 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
106 ป-829 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 3 คน 9 ธ.ค. 2562
107 ป-789 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 19 คน 4 ธ.ค. 2562
108 อ-19, อ-20, อ-21 อ-22, อ-23 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 5 19 คน 30 พ.ย. 2562
109 อ-27 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 5 คน 30 พ.ย. 2562
110 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 67 คน 25 พ.ย. 2562
111 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 16 คน 25 พ.ย. 2562
112 ป-18 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
นิติกร 17,400.00   บาท 1 51 คน 25 พ.ย. 2562
113 ป-825 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 33 คน 14 พ.ย. 2562
114 ป-318 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 40 คน 14 พ.ย. 2562
115 ว-534,ว-559,ว-560 ว-561,ว-562,ว-563 ว-564,ว-565 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 8 9 คน 8 พ.ย. 2562
116 ป-809 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 51 คน 1 พ.ย. 2562
117 ป-811 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 37 คน 1 พ.ย. 2562
118 ป-712 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 30 คน 1 พ.ย. 2562
119 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 10 คน 31 ต.ค. 2562
120 ป-834 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
Page 6 of 13
   |     |     |   
>