ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
181 ลจ-102 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 2 คน 31 ก.ค. 2562
182 ลจ-101 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
183 ว-534, ว-559, ว-560 ว-561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 4 - 31 ก.ค. 2562
184 ว-475, ว-562, ว-563 ว-564, ว-565, ว-566 ว-567 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 7 - 31 ก.ค. 2562
185 ว-428 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
186 ว-524 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
187 ว-520,ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 5 คน 31 ก.ค. 2562
188 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
189 ลจ-162 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ค. 2562
190 ลจ-6 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 22 คน 25 ก.ค. 2562
191 ลจ-23, ลจ-24 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 2 7 คน 25 ก.ค. 2562
192 ลจ-5 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 81 คน 8 ก.ค. 2562
193 ลจ-4 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 118 คน 8 ก.ค. 2562
194 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 8 ก.ค. 2562
195 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 12 คน 8 ก.ค. 2562
196 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 5 ก.ค. 2562
197 ว-416 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 12 คน 28 มิ.ย. 2562
198 ป-324 ศูนย์กิจการนานาชาติ
ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 24,930.00   บาท 1 74 คน 14 มิ.ย. 2562
199 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 26 คน 14 มิ.ย. 2562
200 ลจ-33 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 14 มิ.ย. 2562
Page 10 of 13
   |     |     |   
>