ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-118 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 22 คน 20 ส.ค. 2564
2 ลจ-56 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สถานทันตแททยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 28 คน 16 ส.ค. 2564
3 ลจ-94 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00   บาท 1 18 คน 18 ก.พ. 2564
4 ลจ-52 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 1 6 คน 18 ก.พ. 2564
5 ลจ-43 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 43 คน 22 ม.ค. 2564
6 ลจ-92 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 3 คน 25 ธ.ค. 2563
7 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 6 คน 13 พ.ย. 2563
8 ลจ-48 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 30 คน 27 ต.ค. 2563
9 ลจ-66 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 18 คน 9 ต.ค. 2563
10 ลจ-2 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 15 คน 9 ต.ค. 2563
11 ลจ-63 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 6 คน 30 ก.ย. 2563
12 ลจ-96 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
13 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 9 คน 30 ก.ย. 2563
14 ลค-01 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรเเกรม 17,400.00   บาท 1 28 คน 26 ส.ค. 2563
15 ลจ-22 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 1 4 คน 18 ส.ค. 2563
16 ลจ-82 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 4 คน 11 ส.ค. 2563
17 ลจ-94 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00   บาท 1 21 คน 11 ส.ค. 2563
18 ลจ-5 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 22 ก.ค. 2563
19 ลจ-80,ลจ-111,ลจ-113 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 3 10 คน 12 มิ.ย. 2563
20 ลจ-144,ลจ-160,ลจ-168 ลจ-170,ลจ-172 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 5 12 คน 12 มิ.ย. 2563
Page 1 of 3
   |     |     |   
>