ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-63 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 5 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
2 ลจ-96 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
3 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
4 ลค-01 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรเเกรม 17,400.00   บาท 1 28 คน 26 ส.ค. 2563
5 ลจ-22 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 1 4 คน 18 ส.ค. 2563
6 ลจ-82 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 4 คน 11 ส.ค. 2563
7 ลจ-94 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00   บาท 1 21 คน 11 ส.ค. 2563
8 ลจ-5 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 22 ก.ค. 2563
9 ลจ-80,ลจ-111,ลจ-113 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 3 10 คน 12 มิ.ย. 2563
10 ลจ-144,ลจ-160,ลจ-168 ลจ-170,ลจ-172 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 5 12 คน 12 มิ.ย. 2563
11 ลจ-98 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00 - 24,930.00   บาท 1 5 คน 5 มิ.ย. 2563
12 ลจ-18 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 5 คน 15 เม.ย. 2563
13 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 00.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
14 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 7 คน 24 มี.ค. 2563
15 ลจ-10 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 13 คน 24 มี.ค. 2563
16 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
17 ลจ-59 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 64 คน 18 มี.ค. 2563
18 ลจ-86 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 29 คน 18 มี.ค. 2563
19 ลจ-53 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 8 คน 10 มี.ค. 2563
20 ลจ-37 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 60 คน 10 ม.ค. 2563
Page 1 of 2
   |     |     |   
>