ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-38 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2567
สมัคร
2 ลจ-191 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 21 คน 5 เม.ย. 2567
3 ลจ-12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 28 คน 28 มี.ค. 2567
4 ลจ-59 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 19 คน 20 มี.ค. 2567
5 ลจ-38 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 7 คน 20 มี.ค. 2567
6 ลจ-41 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 8 คน 20 มี.ค. 2567
7 ลจ-74 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00 - 10,180.00   บาท 1 7 คน 15 มี.ค. 2567
8 ลจ-57 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 32 คน 8 มี.ค. 2567
9 ลจ-47 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,820.00 - 10,820.00   บาท 1 7 คน 16 ก.พ. 2567
10 ลจ-103 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 3 คน 16 ก.พ. 2567
11 ลจ-190 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00 - 19,000.00   บาท 1 6 คน 8 ธ.ค. 2566
12 ลจ-4 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 51 คน 6 ธ.ค. 2566
13 ลจ-48 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 19 คน 16 พ.ย. 2566
14 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 5 คน 28 ส.ค. 2566
15 ลจ-95 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00 - 10,180.00   บาท 1 6 คน 24 ก.ค. 2566
16 ลจ-52 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 8 คน 18 ก.ค. 2566
17 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 3 คน 31 พ.ค. 2566
18 ลจ-39 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 9 คน 3 พ.ค. 2566
19 ลจ-42 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 11 คน 3 พ.ค. 2566
20 ลจ-44 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 16 คน 28 เม.ย. 2566
Page 1 of 3
   |     |     |