ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
21 ลจ-36 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 61 คน 10 ม.ค. 2563
22 ลจ-21 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 51 คน 27 ธ.ค. 2562
23 ลจ-23 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 33 คน 18 ธ.ค. 2562
24 ลจ-31 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 11 ต.ค. 2562
25 ลจ-75 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 4 คน 13 ก.ย. 2562
26 ลจ-112 สำนักงานอธิการบดี
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 19 คน 30 ส.ค. 2562
27 ลจ-102 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 2 คน 31 ก.ค. 2562
28 ลจ-101 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
29 ลจ-6 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 22 คน 25 ก.ค. 2562
30 ลจ-23, ลจ-24 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 2 7 คน 25 ก.ค. 2562
31 ลจ-5 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 81 คน 8 ก.ค. 2562
32 ลจ-4 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 118 คน 8 ก.ค. 2562
33 ลจ-22, ลจ-23, ลจ-24 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 3 15 คน 11 เม.ย. 2562
34 ลจ-11 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 18 คน 9 เม.ย. 2562
35 ลจ-21 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 29 มี.ค. 2562
36 ลจ-20 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 13 คน 29 มี.ค. 2562
37 ลจ-7, ลจ-8, ลจ-9 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 3 77 คน 25 มี.ค. 2562
38 ลจ-00 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 64 คน 11 ก.พ. 2562
Page 2 of 2
   |     |     |   
>