ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-165 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 8 คน 24 ก.ย. 2564
2 ลจ-15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 32 คน 20 ส.ค. 2564
3 ลจ-151 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 20 ส.ค. 2564
4 ลจ-127, ลจ-129 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 2 37 คน 13 ส.ค. 2564
5 ลจ-138 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 35 คน 13 ส.ค. 2564
6 ลจ-30 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 6 ก.ค. 2564
7 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 12 คน 30 เม.ย. 2564
8 ลจ-166 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 16 เม.ย. 2564
9 ลจ-91 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 32 คน 12 มี.ค. 2564
10 ลจ-164 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 4 คน 29 ธ.ค. 2563
11 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 25 ธ.ค. 2563
12 ลจ-158, ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 2 12 คน 20 พ.ย. 2563
13 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 21 คน 15 พ.ย. 2563
14 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 28 มิ.ย. 2563
15 ลจ-141 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 29 คน 12 มิ.ย. 2563
16 ลจ-157 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 5 คน 22 มี.ค. 2563
17 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 48 คน 28 ก.พ. 2563
18 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 15 คน 28 ก.พ. 2563
19 ลจ-138 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 13 คน 27 ม.ค. 2563
20 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 25 ธ.ค. 2562
Page 1 of 2
   |     |     |   
>