ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-158, ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 2 12 คน 20 พ.ย. 2563
2 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 21 คน 15 พ.ย. 2563
3 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 28 มิ.ย. 2563
4 ลจ-141 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 29 คน 12 มิ.ย. 2563
5 ลจ-157 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 5 คน 22 มี.ค. 2563
6 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 48 คน 28 ก.พ. 2563
7 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 15 คน 28 ก.พ. 2563
8 ลจ-138 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 13 คน 27 ม.ค. 2563
9 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 25 ธ.ค. 2562
10 ลจ-151 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 14 คน 18 ธ.ค. 2562
11 ลจ-139 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 47 คน 4 ต.ค. 2562
12 ลจ-126 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 20 คน 20 ส.ค. 2562
13 ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 20 ส.ค. 2562
14 ลจ-162 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ค. 2562
15 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 5 ก.ค. 2562
16 ลจ-33 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 14 มิ.ย. 2562
17 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 22 คน 6 มิ.ย. 2562
18 ลจ-14, ลจ-15, ลจ-16 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 3 53 คน 29 มี.ค. 2562
19 ลจ-17 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 29 มี.ค. 2562
20 ลจ-00 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 22 มี.ค. 2562
Page 1 of 1
   |     |     |   
>