ร่วมงานกับ SUT

Recruitment Online


สมัครสมาชิก สามารถจัดการข้อมูลประวัติส่วนตัว ปรับปรุง ได้ตลอดเวลา
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ คู่มือการสมัครงาน

SUT

(Suranaree University of Technology)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" แห่งแรกของประเทศไทย มีระบบบริหารงาน ที่แตกต่างจากระบบราชการที่มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ ผลิตบุคลากรขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ การจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย

สายวิชาการ

ต้องการบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้เป็นเลิศด้านวิชาการ และมีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา

สายปฎิบัติการ

ต้องการบุคลากรสายปฎิบัติการมืออาชีพที่มีความสนใจร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ช่วยสอน และ ช่วยทำงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน

ลูกจ้างชั่วคราว

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนกิจการต่างๆในมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร 111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Your message has been sent. Thank you!