ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 2 คน 6 ธ.ค. 2563
สมัคร
2 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 30 ต.ค. 2563
3 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 17 คน 30 ต.ค. 2563
4 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 21 คน 30 ต.ค. 2563
5 ป-221 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 24 คน 20 ก.ย. 2563
6 ป-617 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 2 คน 14 ส.ค. 2563
7 ป-184 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 68 คน 31 ก.ค. 2563
8 ป-284 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 15 คน 31 ก.ค. 2563
9 ป-456 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 14 คน 30 เม.ย. 2563
10 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 18 คน 30 เม.ย. 2563
11 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 5 คน 26 ก.พ. 2563
12 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 17 คน 25 ก.พ. 2563
13 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 33 คน 25 ก.พ. 2563
14 ป-143 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 28 คน 14 ก.พ. 2563
15 ป-846 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
16 ป-664 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
17 ป-829 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 3 คน 9 ธ.ค. 2562
18 ป-789 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 19 คน 4 ธ.ค. 2562
19 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 67 คน 25 พ.ย. 2562
20 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 16 คน 25 พ.ย. 2562
Page 1 of 4
   |     |     |   
>