ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-563 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักวิทยาศาสตร์ 19,000.00   บาท 1 7 คน 5 พ.ย. 2564
สมัคร
2 ป-168 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 19 คน 29 ต.ค. 2564
สมัคร
3 ป-667 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานเกษตร 12,990.00   บาท 1 4 คน 29 ต.ค. 2564
สมัคร
4 ป-9 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 10 คน 27 ก.ย. 2564
5 ป-40 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 11 คน 27 ก.ย. 2564
6 ท-77, ท-78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 2 - 31 ส.ค. 2564
7 ป-237 ฟาร์ม
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
นักวิชาการเกษตร 17,400.00   บาท 1 2 คน 20 ส.ค. 2564
8 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 18 คน 4 มิ.ย. 2564
9 ป-616 หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 57 คน 27 พ.ค. 2564
10 ท-76 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 1 คน 31 มี.ค. 2564
11 ท-77, ท-78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 2 - 31 มี.ค. 2564
12 ป-314 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 72 คน 30 ธ.ค. 2563
13 ป-822 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 7 คน 23 ธ.ค. 2563
14 ป-680 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 31 คน 18 ธ.ค. 2563
15 ป-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 11 คน 6 ธ.ค. 2563
16 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 30 ต.ค. 2563
17 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 17 คน 30 ต.ค. 2563
18 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 21 คน 30 ต.ค. 2563
19 ป-221 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 24 คน 20 ก.ย. 2563
20 ป-617 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 2 คน 14 ส.ค. 2563
Page 1 of 5
   |     |     |   
>