ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-708 สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
นักวิทยาศาสตร์ 19,000.00 - 19,000.00   บาท 1 6 คน 11 เม.ย. 2567
2 ป-709 สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
วิศวกร 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 1 คน 11 เม.ย. 2567
3 ป-747 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 43 คน 9 เม.ย. 2567
4 ป-485 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 29 คน 5 เม.ย. 2567
5 ป-270 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 23 คน 29 ก.พ. 2567
6 ป-190/ป-206 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 2 86 คน 5 ม.ค. 2567
7 ป-234 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นักวิชาการเกษตร 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 14 คน 20 ธ.ค. 2566
8 ป-184 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
นักจิตวิทยา 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 3 คน 8 ธ.ค. 2566
9 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00 - 19,000.00   บาท 1 13 คน 30 พ.ย. 2566
10 ป-485 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 34 คน 30 พ.ย. 2566
11 ป-936 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)
อพ.สธ(มทส)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 2 คน 30 พ.ย. 2566
12 ป-937 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)
อพ.สธ(มทส)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 1 คน 30 พ.ย. 2566
13 ป-238 ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย
นักวิชาการเกษตร 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 4 คน 13 ก.ย. 2566
14 ป-828 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 12 คน 15 ส.ค. 2566
15 ป-814 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 13 คน 15 ส.ค. 2566
16 ป-897 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 24,930.00   บาท 1 50 คน 14 ก.ค. 2566
17 ป-96 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00 - 21,800.00   บาท 1 13 คน 10 ก.ค. 2566
18 ป-573 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 21 คน 10 ก.ค. 2566
19 ป-231 ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 26 คน 2 มิ.ย. 2566
20 ป-798 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 46 คน 31 พ.ค. 2566
Page 1 of 4
   |     |     |