ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
61 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 00.00   บาท 1 43 คน 30 เม.ย. 2562
62 ป-371 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 31 คน 19 เม.ย. 2562
63 ป-485 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00   บาท 1 12 คน 3 เม.ย. 2562
64 ป-161 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00   บาท 1 16 คน 3 เม.ย. 2562
65 ป-371 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 20 คน 16 ก.พ. 2562
66 ป-21 สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 59 คน 16 ก.พ. 2562
Page 4 of 4
   |     |     |   
>