ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-75 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 1 คน 13 ก.พ. 2566
2 ป-29 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มงาน 00.00   บาท 1 1 คน 13 ก.พ. 2566
3 ป-6 ศูนย์บริการการศึกษา
สำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน 00.00   บาท 1 3 คน 27 ม.ค. 2566
4 ป-895 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (สวศด.)
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
หัวหน้าสำนักงาน 00.00   บาท 1 4 คน 27 ม.ค. 2566
5 ป-997 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน 00.00   บาท 1 4 คน 27 ม.ค. 2566
6 ป-218 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
หัวหน้าสถาน 00.00   บาท 1 3 คน 18 ก.พ. 2565
7 ป-886 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน 00.00   บาท 1 4 คน 18 ก.พ. 2565
8 ป-997 สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้าสำนักงาน 00.00   บาท 1 6 คน 18 ก.พ. 2565
9 ป-28 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน
หัวหน้ากลุ่มงาน 00.00   บาท 1 4 คน 18 ก.พ. 2565
Page 1 of 1
   |     |     |