ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-630, ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 00.00   บาท 2 1 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
2 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
3 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 30 ก.ย. 2564
สมัคร
4 ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
5 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 6 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
6 อ-6 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 30 ก.ย. 2564
สมัคร
7 อ-6 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
8 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2564
สมัคร
9 ป-9 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 4 คน 27 ก.ย. 2564
สมัคร
10 ป-40 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 6 คน 27 ก.ย. 2564
สมัคร
11 ลจ-165 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 24 ก.ย. 2564
สมัคร
12 ป-667 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานเกษตร 12,990.00   บาท 1 3 คน 10 ก.ย. 2564
13 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ส.ค. 2564
14 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 5 คน 31 ส.ค. 2564
15 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ส.ค. 2564
16 ท-77, ท-78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 2 - 31 ส.ค. 2564
17 ว-520, ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 6 คน 31 ส.ค. 2564
18 ว-633, ว-634, ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 00.00   บาท 3 4 คน 31 ส.ค. 2564
19 ลจ-118 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 22 คน 20 ส.ค. 2564
20 ลจ-15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 32 คน 20 ส.ค. 2564
Page 1 of 17
   |     |     |   
>