ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-409 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 17 ก.ค. 2565
สมัคร
2 ว-398 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
3 ท-76, ท-79 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 2 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
4 ท-78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
5 ท-80 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
6 ว-49, ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
7 ว-59 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
8 ว-561, ว-649 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
9 ว-644 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
10 ว-647 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
11 ว-169 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
12 ว-632, ว-634 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ก.ค. 2565
สมัคร
13 ว-641 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 15 ก.ค. 2565
สมัคร
14 ป-386 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 1 คน 24 มิ.ย. 2565
15 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 22 มิ.ย. 2565
16 ป-585 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
นักวิทยาศาสตร์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 29 คน 17 มิ.ย. 2565
17 ป-890 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)
งานบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 41 คน 17 มิ.ย. 2565
18 ป-891 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 48 คน 17 มิ.ย. 2565
19 ป-892 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพสธ.)
งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 58 คน 17 มิ.ย. 2565
20 ลจ-162 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 7 คน 17 มิ.ย. 2565
Page 1 of 22
   |     |     |   
//Now design your chat container appearance
>