ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-80,ลจ-111,ลจ-113 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 3 7 คน 12 มิ.ย. 2563
สมัคร
2 ลจ-144,ลจ-160,ลจ-168 ลจ-170,ลจ-172 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 5 6 คน 12 มิ.ย. 2563
สมัคร
3 ลจ-141 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 - 12 มิ.ย. 2563
สมัคร
4 ลจ-98 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00 - 24,930.00   บาท 1 5 คน 5 มิ.ย. 2563
สมัคร
5 ป-823 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 8 คน 15 พ.ค. 2563
6 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
7 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 10 พ.ค. 2563
8 ว-526 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
9 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
10 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
11 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 10 พ.ค. 2563
12 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 7 คน 10 พ.ค. 2563
13 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
14 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
15 ว-524 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 10 พ.ค. 2563
16 ว-516 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
17 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
18 ว-520,ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 2 คน 10 พ.ค. 2563
19 ป-456 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 14 คน 30 เม.ย. 2563
20 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 18 คน 30 เม.ย. 2563
Page 1 of 11
   |     |     |   
>