ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-98 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00 - 24,930.00   บาท 1 - 30 เม.ย. 2563
สมัคร
2 ลจ-18 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 2 คน 15 เม.ย. 2563
สมัคร
3 ป-753 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ 19,000.00   บาท 1 7 คน 31 มี.ค. 2563
4 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 7 คน 24 มี.ค. 2563
5 ลจ-10 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 13 คน 24 มี.ค. 2563
6 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
7 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 00.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
8 ป-456 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 6 คน 24 มี.ค. 2563
9 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 13 คน 24 มี.ค. 2563
10 ลจ-157 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 5 คน 22 มี.ค. 2563
11 ลจ-59 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 64 คน 18 มี.ค. 2563
12 ลจ-86 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 29 คน 18 มี.ค. 2563
13 ป-43 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
14 ป-622 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
15 ป-13 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
16 ป-836 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
17 ลจ-53 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 8 คน 10 มี.ค. 2563
18 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 6 มี.ค. 2563
19 อ-6, อ-7, อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 3 3 คน 6 มี.ค. 2563
20 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 6 มี.ค. 2563
Page 1 of 11
   |     |     |   
>