ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-353 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 15 มี.ค. 2567
สมัคร
2 ลจ-74 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00 - 10,180.00   บาท 1 3 คน 15 มี.ค. 2567
สมัคร
3 อ-5, อ-7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 1 คน 15 มี.ค. 2567
สมัคร
4 ลจ-57 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 16 คน 8 มี.ค. 2567
สมัคร
5 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 00.00   บาท 1 9 คน 6 มี.ค. 2567
สมัคร
6 ป-270 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 23 คน 29 ก.พ. 2567
7 ว-489 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
8 ว-200 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
9 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 29 ก.พ. 2567
10 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
11 ว-658 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 29 ก.พ. 2567
12 ว-659 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 7 คน 29 ก.พ. 2567
13 ว-660 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 7 คน 29 ก.พ. 2567
14 ว-661 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 29 ก.พ. 2567
15 ว-662 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 29 ก.พ. 2567
16 ว-520, ว-638 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 35,800.00 - 44,830.00   บาท 2 4 คน 16 ก.พ. 2567
17 ลจ-47 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,820.00 - 10,820.00   บาท 1 7 คน 16 ก.พ. 2567
18 ลจ-103 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 3 คน 16 ก.พ. 2567
19 อ-21, อ-22 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 - 16 ก.พ. 2567
20 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 2 ก.พ. 2567
Page 1 of 18
   |     |     |