ตำแหน่งงาน

no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 20 ก.ย. 2562
สมัคร
2 ว-545 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 20 ก.ย. 2562
สมัคร
3 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 20 ก.ย. 2562
สมัคร
4 ว-229,ว-499 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 20 ก.ย. 2562
สมัคร
5 ลจ-75 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 2 คน 13 ก.ย. 2562
สมัคร
6 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 13 ก.ย. 2562
สมัคร
7 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 23 คน 13 ก.ย. 2562
สมัคร
8 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 8 คน 13 ก.ย. 2562
สมัคร
9 ลจ-112 สำนักงานอธิการบดี
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 13 คน 30 ส.ค. 2562
สมัคร
10 ป-318 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 52 คน 20 ส.ค. 2562
11 ลจ-126 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 20 คน 20 ส.ค. 2562
12 ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 20 ส.ค. 2562
13 ป-794 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 31 คน 2 ส.ค. 2562
14 ป-796 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 2 ส.ค. 2562
15 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
16 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
17 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
18 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
19 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
20 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
Page 1 of 5
   |     |     |   
>