ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ป-231 ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 26 คน 2 มิ.ย. 2566
2 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 3 คน 31 พ.ค. 2566
3 ป-798 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 46 คน 31 พ.ค. 2566
4 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 3 คน 31 พ.ค. 2566
5 อ-7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 31 พ.ค. 2566
6 อ-35 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อาจารย์ 30,580.00 - 30,850.00   บาท 1 1 คน 31 พ.ค. 2566
7 ว-169 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2566
8 ว-304, ว-503 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 31 พ.ค. 2566
9 ว-285 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 พ.ค. 2566
10 ว-121 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 พ.ค. 2566
11 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 พ.ค. 2566
12 ว-561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 27 พ.ค. 2566
13 ว-644 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 27 พ.ค. 2566
14 ลจ-131 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (สวศด.)
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 00.00   บาท 1 14 คน 19 พ.ค. 2566
15 ว-559 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
อาจารย์ 30,580.00 - 00.00   บาท 1 1 คน 13 พ.ค. 2566
16 ป-95 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00 - 21,800.00   บาท 1 13 คน 12 พ.ค. 2566
17 ป-96 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00 - 21,800.00   บาท 1 3 คน 12 พ.ค. 2566
18 ลจ-39 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 9 คน 3 พ.ค. 2566
19 ลจ-42 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 11 คน 3 พ.ค. 2566
20 ลจ-44 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 16 คน 28 เม.ย. 2566
Page 1 of 13
   |     |     |