ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 บ-10 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ 00.00   บาท 1 2 คน 28 ก.พ. 2563
สมัคร
2 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ม.ค. 2563
สมัคร
3 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ม.ค. 2563
สมัคร
4 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
สมัคร
5 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
สมัคร
6 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 31 ม.ค. 2563
สมัคร
7 ว-577 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ม.ค. 2563
สมัคร
8 ว-413 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ม.ค. 2563
สมัคร
9 ลจ-37 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 60 คน 10 ม.ค. 2563
10 ลจ-36 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 61 คน 10 ม.ค. 2563
11 ว-565, ว-567 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 3 ม.ค. 2563
12 ลจ-21 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 51 คน 27 ธ.ค. 2562
13 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 25 ธ.ค. 2562
14 ลจ-23 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 33 คน 18 ธ.ค. 2562
15 ลจ-151 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 14 คน 18 ธ.ค. 2562
16 ป-770 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
17 ป-846 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
18 ป-664 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 1 คน 9 ธ.ค. 2562
19 ป-829 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 3 คน 9 ธ.ค. 2562
20 ป-789 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 19 คน 4 ธ.ค. 2562
Page 1 of 9
   |     |     |   
>