ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-622,ว-623,ว-624 ว-625,ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 5 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
2 ว-627 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
3 ว-628,ว-629 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
4 ว-630,ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
5 ว-632,ว-633,ว-634 ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 4 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
6 ว-636 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
7 ว-637 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
8 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
9 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
10 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
11 ว-450 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
12 ว-235 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
13 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
14 ป-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 2 คน 6 ธ.ค. 2563
สมัคร
15 ว-475, ว-513, ว-533 ว-599 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 00.00   บาท 4 5 คน 25 พ.ย. 2563
16 ลจ-158, ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 2 12 คน 20 พ.ย. 2563
17 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 21 คน 15 พ.ย. 2563
18 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 6 คน 13 พ.ย. 2563
19 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 21 คน 30 ต.ค. 2563
20 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 30 ต.ค. 2563
Page 1 of 14
   |     |     |   
>