ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-488 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 30 มิ.ย. 2564
สมัคร
2 ว-630, ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 00.00   บาท 2 - 30 มิ.ย. 2564
สมัคร
3 ว-50, ว-59, ว-70 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 00.00   บาท 3 - 30 มิ.ย. 2564
สมัคร
4 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 18 คน 4 มิ.ย. 2564
5 ป-616 หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 57 คน 27 พ.ค. 2564
6 ว-213 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 10 คน 30 เม.ย. 2564
7 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2564
8 ว-198 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 30 เม.ย. 2564
9 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 30 เม.ย. 2564
10 ว-625, ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 30 เม.ย. 2564
11 ว-636 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 เม.ย. 2564
12 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 30 เม.ย. 2564
13 ว-62 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2564
14 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 12 คน 30 เม.ย. 2564
15 ว-630,ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 30 เม.ย. 2564
16 ว-632,ว-633,ว-634 ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 4 2 คน 30 เม.ย. 2564
17 ลจ-166 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 16 เม.ย. 2564
18 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 มี.ค. 2564
19 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 มี.ค. 2564
20 ท-76 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 1 คน 31 มี.ค. 2564
Page 1 of 16
   |     |     |   
>