ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-91 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 14 คน 12 มี.ค. 2564
สมัคร
2 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 28 ก.พ. 2564
3 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 28 ก.พ. 2564
4 ท-76 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 1 คน 28 ก.พ. 2564
5 ท-77, ท-78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์ 24,930.00 - 24,930.00   บาท 2 - 28 ก.พ. 2564
6 ว-630,ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 28 ก.พ. 2564
7 ว-632,ว-633,ว-634 ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 4 1 คน 28 ก.พ. 2564
8 ว-636 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 28 ก.พ. 2564
9 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 3 คน 28 ก.พ. 2564
10 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 10 คน 28 ก.พ. 2564
11 ลจ-94 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00   บาท 1 18 คน 18 ก.พ. 2564
12 ลจ-52 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 1 6 คน 18 ก.พ. 2564
13 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ม.ค. 2564
14 ลจ-43 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 43 คน 22 ม.ค. 2564
15 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ธ.ค. 2563
16 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ธ.ค. 2563
17 ป-314 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 72 คน 30 ธ.ค. 2563
18 ลจ-164 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 4 คน 29 ธ.ค. 2563
19 ลจ-92 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 3 คน 25 ธ.ค. 2563
20 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 25 ธ.ค. 2563
Page 1 of 15
   |     |     |   
>