ตำแหน่งงาน

no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร
1 ลจ-22, ลจ-23, ลจ-24 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 3 5 คน 11 เม.ย. 2562
2 ว-52,ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
อาจารย์ 44,830.00   บาท 2 - 10 เม.ย. 2562
3 ว-416 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ (เพิ่มเติม)
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
4 ว-12 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
5 ว-14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
6 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
7 ว-7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 5 เม.ย. 2562
8 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
9 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
10 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
11 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
12 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
13 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
14 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 5 เม.ย. 2562
15 ว-317, ว-428 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 2 คน 5 เม.ย. 2562
16 ว-524, ว-551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 - 5 เม.ย. 2562
17 ว-455 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
18 ว-407 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
19 ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
20 ว-520, ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 5 เม.ย. 2562
Page 1 of 2
   |     |     |   
>