ตำแหน่งงาน

no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-534,ว-559,ว-560,ว-561,ว-562,ว-563,ว-564,ว-565 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 8 - 8 พ.ย. 2562
สมัคร
2 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ต.ค. 2562
สมัคร
3 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 12 คน 15 ต.ค. 2562
4 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 4 คน 15 ต.ค. 2562
5 อ-3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 5 คน 15 ต.ค. 2562
6 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 15 ต.ค. 2562
7 อ-5,อ-6,อ-7,อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 4 13 คน 15 ต.ค. 2562
8 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
9 อ-10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 10 คน 15 ต.ค. 2562
10 อ-11,อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 4 คน 15 ต.ค. 2562
11 อ-13,อ-14 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 8 คน 15 ต.ค. 2562
12 อ-15 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
13 อ-16 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
14 อ-17 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
15 อ-18 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 15 ต.ค. 2562
16 ลจ-31 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 11 ต.ค. 2562
17 ลจ-139 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 47 คน 4 ต.ค. 2562
18 ป-827 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
19 ป-835 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
20 ป-650 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานประจำอาคาร 00.00   บาท 1 3 คน 2 ต.ค. 2562
Page 1 of 7
   |     |     |   
>