ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-78 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 6 มี.ค. 2563
สมัคร
2 ว-326 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 6 มี.ค. 2563
สมัคร
3 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 2 คน 28 ก.พ. 2563
สมัคร
4 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 - 28 ก.พ. 2563
สมัคร
5 บ-10 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ 00.00   บาท 1 2 คน 28 ก.พ. 2563
สมัคร
6 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 4 คน 26 ก.พ. 2563
สมัคร
7 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 12 คน 25 ก.พ. 2563
สมัคร
8 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 8 คน 25 ก.พ. 2563
สมัคร
9 ป-143 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 28 คน 14 ก.พ. 2563
10 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ม.ค. 2563
11 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ม.ค. 2563
12 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
13 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ม.ค. 2563
14 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
15 ว-577 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
16 ว-413 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 31 ม.ค. 2563
17 ลจ-138 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 13 คน 27 ม.ค. 2563
18 ลจ-37 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 60 คน 10 ม.ค. 2563
19 ลจ-36 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 61 คน 10 ม.ค. 2563
20 ว-565, ว-567 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 3 ม.ค. 2563
Page 1 of 9
   |     |     |   
>