ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-22 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 1 3 คน 18 ส.ค. 2563
สมัคร
2 ป-617 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 00.00   บาท 1 2 คน 14 ส.ค. 2563
สมัคร
3 ลจ-82 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 4 คน 11 ส.ค. 2563
4 ลจ-94 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานปฎิบัติการ 10,180.00   บาท 1 21 คน 11 ส.ค. 2563
5 ว-150 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 7 คน 9 ส.ค. 2563
6 ว-78 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 9 ส.ค. 2563
7 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 5 คน 9 ส.ค. 2563
8 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 6 คน 9 ส.ค. 2563
9 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 9 ส.ค. 2563
10 ว-450 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 9 ส.ค. 2563
11 ว-274, ว-570, ว-571 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 3 3 คน 9 ส.ค. 2563
12 ว-545, ว-49, ว-568 ว-569, ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 5 2 คน 9 ส.ค. 2563
13 ว-499 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 9 ส.ค. 2563
14 ว-112 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 27 คน 31 ก.ค. 2563
15 ป-184 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 68 คน 31 ก.ค. 2563
16 ป-284 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 15 คน 31 ก.ค. 2563
17 ว-526 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 31 ก.ค. 2563
18 ลจ-5 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 22 ก.ค. 2563
19 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 28 มิ.ย. 2563
20 ลจ-80,ลจ-111,ลจ-113 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 3 10 คน 12 มิ.ย. 2563
Page 1 of 12
   |     |     |   
>