ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
81 ว-326 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 6 มี.ค. 2563
82 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 48 คน 28 ก.พ. 2563
83 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 15 คน 28 ก.พ. 2563
84 บ-10 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
สถานศึกษา
ผู้อำนวยการ 00.00   บาท 1 4 คน 28 ก.พ. 2563
85 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 5 คน 26 ก.พ. 2563
86 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 17 คน 25 ก.พ. 2563
87 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 33 คน 25 ก.พ. 2563
88 ป-143 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 28 คน 14 ก.พ. 2563
89 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ม.ค. 2563
90 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ม.ค. 2563
91 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
92 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ม.ค. 2563
93 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
94 ว-577 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ม.ค. 2563
95 ว-413 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 31 ม.ค. 2563
96 ลจ-138 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 13 คน 27 ม.ค. 2563
97 ลจ-37 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 60 คน 10 ม.ค. 2563
98 ลจ-36 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 61 คน 10 ม.ค. 2563
99 ว-565, ว-567 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 3 ม.ค. 2563
100 ลจ-21 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 51 คน 27 ธ.ค. 2562
Page 5 of 13
   |     |     |   
>