ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
61 ลจ-11 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
62 ลจ-157 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 5 คน 22 มี.ค. 2563
63 ลจ-59 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 64 คน 18 มี.ค. 2563
64 ลจ-86 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 29 คน 18 มี.ค. 2563
65 ป-43 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
66 ป-622 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
67 ป-13 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
68 ป-836 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 00.00   บาท 1 - 13 มี.ค. 2563
69 ลจ-53 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12,990.00   บาท 1 8 คน 10 มี.ค. 2563
70 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 6 มี.ค. 2563
71 อ-6, อ-7, อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 3 3 คน 6 มี.ค. 2563
72 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 6 มี.ค. 2563
73 อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 6 มี.ค. 2563
74 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 1 คน 6 มี.ค. 2563
75 อ-18 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 6 มี.ค. 2563
76 อ-23 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 6 มี.ค. 2563
77 อ-25 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 12 คน 6 มี.ค. 2563
78 อ-26, อ-27 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 3 คน 6 มี.ค. 2563
79 ว-566 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 6 มี.ค. 2563
80 ว-78 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 6 มี.ค. 2563
Page 4 of 13
   |     |     |   
>