ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
41 ลจ-141 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 29 คน 12 มิ.ย. 2563
42 ลจ-98 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00 - 24,930.00   บาท 1 5 คน 5 มิ.ย. 2563
43 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
44 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 10 พ.ค. 2563
45 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
46 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
47 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 10 พ.ค. 2563
48 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 7 คน 10 พ.ค. 2563
49 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
50 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
51 ว-524 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 10 พ.ค. 2563
52 ว-516 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
53 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
54 ว-520,ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 2 คน 10 พ.ค. 2563
55 ป-456 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 14 คน 30 เม.ย. 2563
56 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 18 คน 30 เม.ย. 2563
57 ลจ-18 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างเทคนิค 12,990.00   บาท 1 5 คน 15 เม.ย. 2563
58 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 00.00   บาท 1 4 คน 24 มี.ค. 2563
59 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 7 คน 24 มี.ค. 2563
60 ลจ-10 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 13 คน 24 มี.ค. 2563
Page 3 of 13
   |     |     |   
>