ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
141 อ-17 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
142 อ-18 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 15 ต.ค. 2562
143 ลจ-31 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 11 ต.ค. 2562
144 ลจ-139 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 47 คน 4 ต.ค. 2562
145 ป-827 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
146 ป-835 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
147 ป-650 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานประจำอาคาร 00.00   บาท 1 3 คน 2 ต.ค. 2562
148 ว-545 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 20 ก.ย. 2562
149 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 20 ก.ย. 2562
150 ว-229,ว-499 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 20 ก.ย. 2562
151 ว-525 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 37 คน 20 ก.ย. 2562
152 ว-154 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 19 คน 20 ก.ย. 2562
153 ว-550 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 33 คน 20 ก.ย. 2562
154 ว-112 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 38 คน 20 ก.ย. 2562
155 ว-551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 20 ก.ย. 2562
156 ลจ-75 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 4 คน 13 ก.ย. 2562
157 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 13 ก.ย. 2562
158 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 53 คน 13 ก.ย. 2562
159 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 22 คน 13 ก.ย. 2562
160 ป-802 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
Page 8 of 13
   |     |     |   
>