ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
221 ป-830 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 11 คน 28 พ.ค. 2562
222 ป-832 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา 17,400.00   บาท 1 11 คน 28 พ.ค. 2562
223 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 6 คน 28 พ.ค. 2562
224 ว-566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 4 1 คน 24 พ.ค. 2562
225 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 2 - 24 พ.ค. 2562
226 ว-572 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 24 พ.ค. 2562
227 ว-573 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 24 พ.ค. 2562
228 - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 5 - 12 พ.ค. 2562
229 - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 6 - 12 พ.ค. 2562
230 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 00.00   บาท 1 43 คน 30 เม.ย. 2562
231 ป-371 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 31 คน 19 เม.ย. 2562
232 ลจ-22, ลจ-23, ลจ-24 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
พนักงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 12,990.00   บาท 3 15 คน 11 เม.ย. 2562
233 ว-52,ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 2 2 คน 10 เม.ย. 2562
234 ลจ-11 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 18 คน 9 เม.ย. 2562
235 ว-12 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 5 เม.ย. 2562
236 ว-14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 5 เม.ย. 2562
237 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 5 เม.ย. 2562
238 ว-7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 15 คน 5 เม.ย. 2562
239 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
240 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 5 เม.ย. 2562
Page 12 of 14
   |     |     |   
>