ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
241 ว-407 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
242 ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
243 ว-520, ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 5 เม.ย. 2562
244 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
245 ป-485 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00   บาท 1 12 คน 3 เม.ย. 2562
246 ป-161 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00   บาท 1 16 คน 3 เม.ย. 2562
247 ลจ-20 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 13 คน 29 มี.ค. 2562
248 ลจ-21 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 26 คน 29 มี.ค. 2562
249 ลจ-14, ลจ-15, ลจ-16 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 3 53 คน 29 มี.ค. 2562
250 ลจ-17 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 29 มี.ค. 2562
251 ลจ-7, ลจ-8, ลจ-9 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 3 77 คน 25 มี.ค. 2562
252 ลจ-00 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 22 มี.ค. 2562
253 ป-371 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 20 คน 16 ก.พ. 2562
254 ป-21 สำนักงานอธิการบดี
สถานพัฒนาคณาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 59 คน 16 ก.พ. 2562
255 ลจ-00 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 64 คน 11 ก.พ. 2562
Page 13 of 13
   |     |     |   
>