ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
201 ลจ-4 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 118 คน 8 ก.ค. 2562
202 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 8 ก.ค. 2562
203 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 12 คน 8 ก.ค. 2562
204 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 5 ก.ค. 2562
205 ว-416 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 12 คน 28 มิ.ย. 2562
206 ป-324 ศูนย์กิจการนานาชาติ
ฝ่ายพิธีการ สารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 24,930.00   บาท 1 74 คน 14 มิ.ย. 2562
207 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 26 คน 14 มิ.ย. 2562
208 ลจ-33 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 14 มิ.ย. 2562
209 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 22 คน 6 มิ.ย. 2562
210 ป-601 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
211 ป-679 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่วน 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
212 ป-397 หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่ระบุ
หัวหน้าหน่วย 00.00   บาท 1 - 31 พ.ค. 2562
213 ป-809 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 14 คน 28 พ.ค. 2562
214 ป-810 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 10 คน 28 พ.ค. 2562
215 ป-811 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 10 คน 28 พ.ค. 2562
216 ป-819 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 12 คน 28 พ.ค. 2562
217 ป-822, ป-823 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
งานพัสดุและงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 2 20 คน 28 พ.ค. 2562
218 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 2 คน 28 พ.ค. 2562
219 ป-825 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 9 คน 28 พ.ค. 2562
220 ป-829 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 7 คน 28 พ.ค. 2562
Page 11 of 14
   |     |     |   
>