ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-127 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 8 คน 15 พ.ย. 2563
สมัคร
2 ลจ-19 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
นายช่างไฟฟ้า 12,990.00   บาท 1 1 คน 13 พ.ย. 2563
สมัคร
3 ป-833 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 20 คน 30 ต.ค. 2563
สมัคร
4 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 30 ต.ค. 2563
สมัคร
5 ป-929 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 15 คน 30 ต.ค. 2563
สมัคร
6 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 30 ต.ค. 2563
สมัคร
7 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 ต.ค. 2563
สมัคร
8 ลจ-48 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 30 คน 27 ต.ค. 2563
9 ว-547 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 16 คน 15 ต.ค. 2563
10 ลจ-66 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 18 คน 9 ต.ค. 2563
11 ลจ-2 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 15 คน 9 ต.ค. 2563
12 ลจ-63 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 6 คน 30 ก.ย. 2563
13 ลจ-96 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
ช่างฝีมือ 10,180.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
14 ลจ-121 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
วิศวกร 21,800.00   บาท 1 9 คน 30 ก.ย. 2563
15 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
16 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
17 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
18 อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
19 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2563
20 อ-17 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 30 ก.ย. 2563
Page 1 of 14
   |     |     |   
>