ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 N/A สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 00.00   บาท 8 - 18 ก.พ. 2565
สมัคร
2 ลจ-30 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 31 ม.ค. 2565
สมัคร
3 ลจ-139 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 12 คน 31 ม.ค. 2565
สมัคร
4 ป-883, ป-884 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 00.00   บาท 2 29 คน 24 ม.ค. 2565
สมัคร
5 ลจ-3 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 00.00   บาท 1 94 คน 20 ม.ค. 2565
สมัคร
6 ลจ-137 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 24 คน 16 ม.ค. 2565
7 ลจ-174 สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.คลองไผ่
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 2 คน 10 ม.ค. 2565
8 ลจ-175 สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.คลองไผ่
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 10 ม.ค. 2565
9 ลจ-176 สำนักงานฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.คลองไผ่
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 - 10 ม.ค. 2565
10 ว-24 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 39 คน 31 ธ.ค. 2564
11 ว-56 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 31 ธ.ค. 2564
12 อ-20, อ-23 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 2 5 คน 31 ธ.ค. 2564
13 อ-7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 31 ธ.ค. 2564
14 อ-31 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 3 คน 31 ธ.ค. 2564
15 อ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 31 ธ.ค. 2564
16 ลจ-149 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 30 ธ.ค. 2564
17 ป-969 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 2 คน 7 ธ.ค. 2564
18 ลจ-125 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 11 คน 3 ธ.ค. 2564
19 ว-645, ว-646 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 2 3 คน 5 พ.ย. 2564
20 ป-563 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นักวิทยาศาสตร์ 19,000.00   บาท 1 13 คน 5 พ.ย. 2564
Page 1 of 18
   |     |     |   
>