ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ลจ-38 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
พนักงานธุรการ 12,990.00 - 12,990.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2567
สมัคร
2 อ-14 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 7 พ.ค. 2567
สมัคร
3 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 30 เม.ย. 2567
สมัคร
4 ว-658 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
5 ว-659 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 8 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
6 ว-660 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 8 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
7 ว-661 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
8 ว-662 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
9 ลจ-30 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 1 คน 29 เม.ย. 2567
สมัคร
10 ว-117, ว-119 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 2 4 คน 25 เม.ย. 2567
สมัคร
11 ว-620 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 25 เม.ย. 2567
สมัคร
12 ว-334 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 25 เม.ย. 2567
สมัคร
13 ป-708 สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
นักวิทยาศาสตร์ 19,000.00 - 19,000.00   บาท 1 6 คน 11 เม.ย. 2567
14 ป-709 สำนักงานอธิการบดี
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
วิศวกร 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 1 คน 11 เม.ย. 2567
15 ป-747 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 43 คน 9 เม.ย. 2567
16 ลจ-191 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 21 คน 5 เม.ย. 2567
17 ป-485 ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 24,930.00 - 24,930.00   บาท 1 29 คน 5 เม.ย. 2567
18 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2567
19 ลจ-12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สถานแพทยศาสตรศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00 - 17,400.00   บาท 1 28 คน 28 มี.ค. 2567
20 ลจ-166 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 25 มี.ค. 2567
Page 1 of 19
   |     |     |