ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-547 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 4 คน 15 ต.ค. 2563
สมัคร
2 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 4 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
3 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
4 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
5 อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
6 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 30 ก.ย. 2563
สมัคร
7 อ-17 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
8 อ-28 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
9 อ-23 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
10 อ-27 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
11 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
12 ว-114 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
13 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
14 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 30 ก.ย. 2563
สมัคร
15 ว-150 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 9 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
16 ว-78 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2563
สมัคร
17 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 5 คน 9 ส.ค. 2563
18 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 6 คน 9 ส.ค. 2563
19 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 9 ส.ค. 2563
20 ว-450 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 9 ส.ค. 2563
Page 1 of 7
   |     |     |   
>