ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 อ-14 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 7 พ.ค. 2567
สมัคร
2 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 - 30 เม.ย. 2567
สมัคร
3 ว-658 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
4 ว-659 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 8 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
5 ว-660 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 8 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
6 ว-661 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
7 ว-662 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 เม.ย. 2567
สมัคร
8 ว-117, ว-119 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 2 4 คน 25 เม.ย. 2567
สมัคร
9 ว-620 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 25 เม.ย. 2567
สมัคร
10 ว-334 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 25 เม.ย. 2567
สมัคร
11 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2567
12 อ-5, อ-7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 5 คน 15 มี.ค. 2567
13 ว-353 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 15 มี.ค. 2567
14 ว-489 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
15 ว-200 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
16 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 29 ก.พ. 2567
17 ว-520, ว-638 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 35,800.00 - 44,830.00   บาท 2 4 คน 16 ก.พ. 2567
18 อ-21, อ-22 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 - 16 ก.พ. 2567
19 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 11 คน 1 ก.พ. 2567
20 ว-169 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 1 ก.พ. 2567
Page 1 of 10
   |     |     |