ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 ว-622,ว-623,ว-624 ว-625,ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 5 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
2 ว-627 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
3 ว-628,ว-629 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
4 ว-630,ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
5 ว-632,ว-633,ว-634 ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 4 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
6 ว-636 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
7 ว-637 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
8 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
9 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
10 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 - 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
11 ว-450 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
12 ว-235 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
13 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 15 ธ.ค. 2563
สมัคร
14 ว-475, ว-513, ว-533 ว-599 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 00.00   บาท 4 5 คน 25 พ.ย. 2563
15 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 30 ต.ค. 2563
16 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 30 ต.ค. 2563
17 ว-547 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 16 คน 15 ต.ค. 2563
18 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
19 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 30 ก.ย. 2563
20 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2563
Page 1 of 7
   |     |     |   
>