ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
1 อ-15 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 2 คน 31 ต.ค. 2564
สมัคร
2 อ-27, อ-31 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 2 1 คน 31 ต.ค. 2564
สมัคร
3 ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2564
4 อ-6 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 5 คน 30 ก.ย. 2564
5 อ-13 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ย. 2564
6 ว-630, ว-631 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00 - 00.00   บาท 2 1 คน 30 ก.ย. 2564
7 ว-399 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ก.ย. 2564
8 ว-452 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 30 ก.ย. 2564
9 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 11 คน 30 ก.ย. 2564
10 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ส.ค. 2564
11 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 31 ส.ค. 2564
12 ว-520, ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 6 คน 31 ส.ค. 2564
13 ว-633, ว-634, ว-635 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 00.00   บาท 3 4 คน 31 ส.ค. 2564
14 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00 - 30,580.00   บาท 1 5 คน 31 ส.ค. 2564
15 ว-50, ว-59, ว-70 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 00.00   บาท 3 2 คน 30 มิ.ย. 2564
16 ว-488 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 30 มิ.ย. 2564
17 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 30 เม.ย. 2564
18 ว-625, ว-626 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 30 เม.ย. 2564
19 ว-636 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 เม.ย. 2564
20 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 30 เม.ย. 2564
Page 1 of 9
   |     |     |   
>