ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
121 ว-455 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 10 คน 5 เม.ย. 2562
122 ว-407 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
123 ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 - 5 เม.ย. 2562
124 ว-520, ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 5 เม.ย. 2562
125 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
Page 7 of 7
   |     |     |   
>