ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
21 ว-274, ว-570, ว-571 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 3 3 คน 9 ส.ค. 2563
22 ว-545, ว-49, ว-568 ว-569, ว-196 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 5 2 คน 9 ส.ค. 2563
23 ว-499 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 9 ส.ค. 2563
24 ว-526 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 31 ก.ค. 2563
25 ว-112 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 27 คน 31 ก.ค. 2563
26 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
27 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 10 พ.ค. 2563
28 ว-43 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
29 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
30 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 10 พ.ค. 2563
31 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 7 คน 10 พ.ค. 2563
32 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
33 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 10 พ.ค. 2563
34 ว-524 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 10 พ.ค. 2563
35 ว-516 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 10 พ.ค. 2563
36 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 10 พ.ค. 2563
37 ว-520,ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาโภชนาวิทยาเเละการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 2 คน 10 พ.ค. 2563
38 ว-78 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 6 มี.ค. 2563
39 ว-326 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 6 มี.ค. 2563
40 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 6 มี.ค. 2563
Page 2 of 7
   |     |     |   
>