ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
61 ว-47 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 10 คน 31 ต.ค. 2562
62 อ-1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 12 คน 15 ต.ค. 2562
63 อ-2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 4 คน 15 ต.ค. 2562
64 อ-3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 5 คน 15 ต.ค. 2562
65 อ-4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 8 คน 15 ต.ค. 2562
66 อ-5,อ-6,อ-7 อ-8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ 30,580.00   บาท 4 13 คน 15 ต.ค. 2562
67 อ-9 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
68 อ-10 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 10 คน 15 ต.ค. 2562
69 อ-11,อ-12 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 4 คน 15 ต.ค. 2562
70 อ-13,อ-14 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 2 8 คน 15 ต.ค. 2562
71 อ-15 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
72 อ-16 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 9 คน 15 ต.ค. 2562
73 อ-17 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 2 คน 15 ต.ค. 2562
74 อ-18 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00   บาท 1 6 คน 15 ต.ค. 2562
75 ว-551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 6 คน 20 ก.ย. 2562
76 ว-545 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 20 ก.ย. 2562
77 ว-274 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 - 20 ก.ย. 2562
78 ว-229,ว-499 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 20 ก.ย. 2562
79 ว-525 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 37 คน 20 ก.ย. 2562
80 ว-154 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 19 คน 20 ก.ย. 2562
Page 4 of 7
   |     |     |   
>