ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
81 ว-550 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 33 คน 20 ก.ย. 2562
82 ว-112 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ครู 22,000.00 - 35,000.00   บาท 1 38 คน 20 ก.ย. 2562
83 ว-317 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 30 ส.ค. 2562
84 ว-428 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
85 ว-524 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
86 ว-520,ว-521 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 5 คน 31 ก.ค. 2562
87 ว-511 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
88 ว-534, ว-559, ว-560 ว-561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 4 - 31 ก.ค. 2562
89 ว-475, ว-562, ว-563 ว-564, ว-565, ว-566 ว-567 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 7 - 31 ก.ค. 2562
90 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
91 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
92 ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
93 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
94 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 - 31 ก.ค. 2562
95 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 3 คน 31 ก.ค. 2562
96 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 2 คน 31 ก.ค. 2562
97 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 4 คน 31 ก.ค. 2562
98 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
99 ว-526 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 1 คน 31 ก.ค. 2562
100 ว-416 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ 44,830.00   บาท 1 12 คน 28 มิ.ย. 2562
Page 5 of 7
   |     |     |   
>