ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
101 ว-566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อาจารย์ 00.00   บาท 4 1 คน 24 พ.ค. 2562
102 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 2 - 24 พ.ค. 2562
103 ว-572 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 24 พ.ค. 2562
104 ว-573 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาจารย์ 00.00   บาท 1 1 คน 24 พ.ค. 2562
105 - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00   บาท 5 - 12 พ.ค. 2562
106 - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ยังไม่ระบุสาขาวิชา
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 6 - 12 พ.ค. 2562
107 ว-52,ว-60 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ 44,830.00   บาท 2 2 คน 10 เม.ย. 2562
108 ว-12 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 5 เม.ย. 2562
109 ว-14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 5 คน 5 เม.ย. 2562
110 ว-552 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 5 เม.ย. 2562
111 ว-7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 15 คน 5 เม.ย. 2562
112 ว-220 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
113 ว-553 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 4 คน 5 เม.ย. 2562
114 ว-554 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
115 ว-555 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 3 คน 5 เม.ย. 2562
116 ว-237 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 1 คน 5 เม.ย. 2562
117 ว-518 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 2 คน 5 เม.ย. 2562
118 ว-67 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 1 8 คน 5 เม.ย. 2562
119 ว-317, ว-428 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 5 คน 5 เม.ย. 2562
120 ว-524, ว-551 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ 30,580.00 - 44,830.00   บาท 2 1 คน 5 เม.ย. 2562
Page 6 of 7
   |     |     |   
>