ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
21 ป-809 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 51 คน 1 พ.ย. 2562
22 ป-811 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 37 คน 1 พ.ย. 2562
23 ป-834 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 19,000.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
24 ป-36 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนสารบรรณและนิติการ
พนักงานบริการ 10,180.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
25 ป-772 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
26 ป-817 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
27 ป-818 สำนักงานอธิการบดี
สถานกีฬาและสุขภาพ
ผู้ฝึกสอน 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
28 ป-812 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
29 ป-849 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
30 ป-804 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 17,400.00   บาท 1 3 คน 25 ต.ค. 2562
31 ป-844 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,820.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
32 ป-848 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์ 10,180.00   บาท 1 1 คน 25 ต.ค. 2562
33 ป-827 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
34 ป-835 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 2 ต.ค. 2562
35 ป-650 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานประจำอาคาร 00.00   บาท 1 3 คน 2 ต.ค. 2562
36 ป-824 หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
ช่างเทคนิค 10,820.00   บาท 1 1 คน 13 ก.ย. 2562
37 ป-158 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนแผนงาน
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 53 คน 13 ก.ย. 2562
38 ป-799 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 17,400.00   บาท 1 22 คน 13 ก.ย. 2562
39 ป-802 สำนักงานอธิการบดี
ส่วนอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ 12,990.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
40 ป-830 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17,400.00   บาท 1 1 คน 6 ก.ย. 2562
Page 2 of 4
   |     |     |   
>