ตำแหน่งงาน

   |     |     |   
no. รหัส สังกัด ตำแหน่ง เงินเดือน รับ สมัคร สิ้นสุดรับสมัคร เวลาสมัคร สมัคร ประกาศ
21 ลจ-161 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 9 คน 25 ธ.ค. 2562
22 ลจ-151 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 14 คน 18 ธ.ค. 2562
23 ลจ-139 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 47 คน 4 ต.ค. 2562
24 ลจ-126 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 20 คน 20 ส.ค. 2562
25 ลจ-159 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 6 คน 20 ส.ค. 2562
26 ลจ-162 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 3 คน 30 ก.ค. 2562
27 ลจ-34 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปรีคลินิก
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 5 ก.ค. 2562
28 ลจ-33 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 14 มิ.ย. 2562
29 ลจ-32 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 22 คน 6 มิ.ย. 2562
30 ลจ-14, ลจ-15, ลจ-16 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักงานคณบดี
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 3 53 คน 29 มี.ค. 2562
31 ลจ-17 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 17 คน 29 มี.ค. 2562
32 ลจ-00 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยสอนและวิจัย 21,800.00   บาท 1 10 คน 22 มี.ค. 2562
Page 2 of 2
   |     |     |   
>