SUT #innovation & sustainable university


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #

เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศไทยที่พัฒนาและนำเอานวัตกรรมบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้าน วทน. ไปขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนโอกาสในทุกสายงาน ทั้งงานวิชาการ ปฏิบัติการ และงานบริหาร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ระเบียบ, ข้อบังคับ และ ประกาศสวัสดิการ

สภาพแวดล้อมที่ลงตัว

• ศูนย์กีฬา Sports Complex
• EV Shuttle Bus
• โรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: SUTH
• ธนาคารกรุงไทย ไทยพานิชย์
• ที่ทำการไปรษณีย์
• 7-Eleven

สร้างครอบครัว SUT

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินชดเชย
• ค่าเล่าเรียนบุตร
• กองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการ
• บ้านพักบุคลากร
• สโมสรพนักงาน
• ตรวจสุขภาพประจำปี

สร้างอนาคตสู่สังคม

• การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
• การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
• การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
• ระดับทางก้าวหน้าทางอาชีพ

ตำแหน่งงาน

สายวิชาการ

ต้องการบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้เป็นเลิศด้านวิชาการ และมีความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา

สายปฏิบัติการ

ต้องการบุคลากรสายปฎิบัติการมืออาชีพที่มีความสนใจร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

ผู้ช่วยสอนและวิจัย

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ช่วยสอน และ ช่วยทำงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน

ลูกจ้างชั่วคราว

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนกิจการต่างๆในมหาวิทยาลัย

สายปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา

ต้องการบุคลากรสายปฎิบัติการมืออาชีพที่มีความสนใจร่วมงานกับ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

สายงานทั้งหมด

ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย

ข่าวสารล่าสุด ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อนี้

ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารบริหาร
111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
อีเมล์
RecruitOnline@sut.ac.th